Algemene Voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak bij Footloose Medisch Pedicure gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Footloose Medisch Pedicure en een cliënt waarop Footloose Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Footloose Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Footloose Medisch Pedicure zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) voorafgaand aan de afspraak aan Footloose Medisch Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Footloose Medisch Pedicure 75% van het voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Footloose Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Footloose Medisch Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen in rekening worden gebracht.

Persoonlijke hygiëne
Footloose Medisch Pedicure stelt het op prijs dat de cliënt vóór de behandeling de voeten heeft gewassen en ontdaan heeft van eventuele nagellak.

Betaling
Footloose Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank-app te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 8 dagen na faktuurdatum over te maken op bankrekening NL22INGB0006554787 ten name van Footloose Pedicure Rotterdam vermelding van het volledige factuurnummer.
 

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Footloose Medisch Pedicure tijdens de afname van de anamnese vóór de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Footloose Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Footloose Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Footloose Medisch Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Footloose Medisch Pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Footloose Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Footloose Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Footloose Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Footloose Medisch Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Footloose Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijkruimte.

Beschadiging en Diefstal
Footloose Medisch Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Footloose Medisch Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Footloose Medisch Pedicure.
Footloose Medisch Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Footloose Medisch Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt.
De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Footloose Medisch Pedicure is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Footloose Medisch Pedicure het recht de behandeling beeindigen zonder opgaaf van redenen, waarna de cliënt nog steeds het honorarium verschuldigd is.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Footloose Medisch Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.