Privacy Statement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

 

Door deze nieuwe wet is het belangrijk dat u weet wat een medisch pedicure voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling over u vast moet leggen en waarvoor u uiteindelijk toestemming geeft met betrekking tot de verwerking en opslag van deze gegevens :

 

de pedicure legt de gegevens van de cliënt vast in een cliëntdossier waarbij met name gewone persoonsgegevens worden geregistreerd zoals naam adres en woonplaats alsmede gegevens van de anamnese, het voetonderzoek en het plan van aanpak en houdt dit cliëntdossier actueel. In voorkomende situaties wordt het cliëntdossier gebruikt om het handelen te verantwoorden aan de cliënt of aan een professional naar wie is verwezen.

De pedicure stemt in situaties die daarom vragen de aanpak af met overige (medische) disciplines. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de cliënt. In overleg met en na toestemming van de cliënt worden eventuele wijzigingen in het plan van aanpak aangebracht.

De pedicure evalueert de werkwijze en behaalde resultaten. Er worden hiertoe gegevens verzameld, geanalyseerd en op basis daarvan conclusies getrokken. Er wordt nagegaan welke aanpassingen er nodig zijn om meer resultaat te behalen en zo de cliënt optimaal van dienst te zijn. Het behandelplan wordt indien nodig bijgesteld.

 

Deze gewone en bijzondere persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De pedicure houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Voordat uw eerste behandeling aanvangt, legt Footloose Medisch Pedicure uw gegevens vast  op een anamneseformulier om een juiste behandeling en advies te geven en een continue kwaliteit te kunnen bieden. U wordt hierbij verzocht dit anamneseformulier voor akkoord te tekenen waarmee u uw toestemming verleent voor de verwerking en opslag van deze gegevens.

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via info@footloose-pedicure.nl

 

 

Vragen

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Footloose Medisch Pedicure, dan kunt u deze schriftelijk stellen via: info@footloose-pedicure.nl

 

Wijzigingen

 

Footloose Medisch Pedicure behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Controleert u daarom regelmatig het privacy statement.